C̳a̳y̳ ̳m̳ắ̳̳̳ɫ̳ ̳n̳h̳ì̳n̳ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼”̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼

0
159

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼e̼s̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼D̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼l̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼”̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼”̼,̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼̼“̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼à̼.̼ ̼G̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼K̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼M̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼d̼ê̼ ̼g̼i̼à̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼K̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ọ̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼”̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼

“̼H̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼U̼5̼0̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼1̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼é̼t̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼“̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼à̼?̼ ̼Ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼”̼.̼ ̼

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here